این شعر که بر شما خطاب است

 

 

 

با لفظ ریاضی وحساب است                          

از آنالیز و جبر و حسابان

 

الفاظ به هم رسیده در آن                              

گویی که ریاضیات چون قند

 

بگشوده زبان دهد به ما پند                           

خواهی که شوی زگفته خرسند

 

اینک تو بشنو نصیحتی چند                           

با گویش زیبا ی ریاضی

 

امید،کزان شوی تو راضی                            

کز من بشنو زروی عبرت

 

در نقطه ی بحرانی عمرت                            

بیشینه ی تابع جوانی

 

دریاب، چو هست زندگانی                             

تعیین علامت رفیقان

 

در مرحله ی نخست بگنجان                           

منفی نشود برای تو دوست

 

زشت است چنین کسی نه نیکوست                    

آن کس که دو چهره است ویک نیست

 

تابش مشو که یک به یک نیست                       

با خاطر جمع و فکر مثبت

 

با زور که نه ، به ضرب همت                        

می کوش که خشنودی دل ها

 

را جمع کنی وغصه منها                              

خواهی که نشوی که پیش همه خوار

 

از دامنه پای پیش مگذار                               

ماکزیمم سود و مصرف کم

 

با فکر درست است وعزم محکم                       

از جزء صحیح هر چه که گفتند

 

بردار،برای خویش یک پند                             

یا گنگ شو وسخن مگو یا

 

در حرف صحیح باش گویا                             

گر پیروزی است نیت تو

 

ارکان موفقیت تو                                        

اضلاع مثلثی است قائم

 

برنامه،هدف ،تلاش دائم                                 

خوش باد هر آن که صفحه ی دل

 

را کرده تهی ز عضو باطل                             

در صفحه ی زندگی، صفاتش

 

مثبت شده اند مختصاتش